Ойр зуур хэрэглэдэг командууд

# bind control-p:history-search-backward
Энэ командын дараа "Ctrl+p" даралтаар урьд ашиглаж байсан history-д хадгалагдсан командуудыг дуудах болно. Жишээ нь командын мөрөнд "h" оруулаад "Ctrl" товч дарж байгаад "p" товчийг дараад байхад "h" -ээр эхэлсэн (history, ...etc) , урьд таны хэрэглэж оруулж байсан командууд гарч ирэх болно.

# du -hs foo
( foo хавтасний нийт хэмжээг эмхэтгэсэн хэлбэрээр үзүүлэх.)
# du -hs *
( Тухайн идэвхтэй байгаа хавтасны дотор байгаа файл хавтаснуудын хэмжээг эмхэтгэсэн хэлбэрээр жагсаах.)

# ls -lst
# ls -lsS
# ls -1 | wc -l

# grep -i "search text" *
# grep "search text" *.c
# grep -R "search text" *
( Ажилын хавтасан дах файлууд дотроос текст хайх, subfolder -оролцуулж хайна, хайх файлыг зааж өгч болно.)

# ps -aux

# kill PID
# kill -9 PID
# killall file_name/command_name

# top

# tail -f /var/log/message
( Ямар нэг болохгүй бүтэхгүй төхөөрөмж,... суулгах гэж оролдож байхдаа доорхи командыг идэвхжүүлээд тэгээд системийн LOG мэдээлэлүүдийг монитор хийнгээ ажиллах нь хамгийн үр дүнтэй байдаг)

# ssh root@IP
# scp file root@IP:/tmp
( SSH командаар Remote компьютерт нэвтрэх, Remote компьютерт файл хуулах)

# tar -zxvf *.tar.gz
# tar -zcvf *.tar.gz file/folder

# rpm -ivh *.rpm

# shutdown -h now
# shutdown -r now

Alias
Байнга оруулдаг командууд урт бичлэгтэй бол доорх байдлаар зохиомол нэр өгч ашиглаж болно. Жишээ нь "home/bayar" гэдэг хавтсанд байнга орох хэрэгтэй байдаг бол "q" гэсэн Alias үүсгээд, "q" гэсэн даралтаар л нөгөө хавтсандаа орно.
# alias q="cd /home/bayar"
# alias

GCC compile CGI file.
# gcc -o name.cgi name.c

GCC compile C file.
# gcc -o name name.c

Файлууд болон тухайн заасан хавтасуудыг бүхлээр нь харьцуулах, (-p) "c" төрөлийн файл бол функцийн нэрийг хэвлэнэ.
# diff -Naursp *.c *.c
# diff -Naursp foo1 foo2

No comments: