GZIP / TAR , Архив файлтай ажиллах

Линүкс үйлдлийн систем дээр "gzip, zip, tar, gunzip, unzip" зэрэг коммандуудаар архив файл үүсгэх ба архив файлыг задлана (compress /uncompress). Архив файлуудын ерөнхий форматууд : tar, shar, zip, tar.gz, tar.Z. Доорхи веб хуудаснаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваараа.

http://www.gzip.org
http://linux.die.net/man/1/tar

Өөрийн гараар тест хийсэн гэдэг юмуу, байнга хэрэглэдэг гэхээр коммандууд бичвэл:

1. Архив файл задлах :

# tar -zxvf Аrchive-file.tar.gz
# tar -xvf Аrchive-file.tar
# gunzip ( Archive-file.tar.gz | tar xvf -
# gunzip ( Archive-file.tgz | tar xvf -

2. Архив файл үүсгэх :
# tar -zcvf Archive-file.tar.gz filenames/folder
# tar -cvf Archive-file.tar filenames/folder
# gtar cvzf Archive-file.tar.gz filenames/folder
# tar cvf - filenames/folder | gzip > Archive-file.tar.gz

3. Жишээнүүд
# tar -cjf Archive-file.tar.bz2 bar/
("*.tar.bz2" архив файл үүсгэх)
# tar -xjf Archive-file.tar.bz2 -C bar/
("*.tar.bz2" архив файл задлах)
# zcat Archive-file.tar.Z | tar xvf -
("*.tar.Z" архив файл задлах)
# unzip Archive-file.zip
("*.tar" архив файл задлах)

Анхаар :
gunzip "*.zip" архив файлыг задалж дийлэхгүй, unzip -ээр задлана.
"*.tar.gz, *.tar" архив файлуудыг MS Windows дээр задлахдаа PowerArchiver, Winrar зэргийг ашиглана.

No comments: